• 2021-2022 Buchanan LMC Schedule

   

   

  Monday

  9:05-9:50      Ms. Kaufman's 4th Grade

  10:00-10:30  Third Grade Reading Interventions

  10:35-11:20  Mrs. Jones' 1st Grade

  11:10-12:05  Ms. Sims' 3rd Grade

  1:05-1:50      Mrs. Tanner's 2nd Grade

  1:50-2:35      Mrs. Pillai's Kindergarten

   

  Tuesday

  9:05-9:50      Mrs. Banter's 4th Grade

  10:00-11:00  Third Grade Reading Interventions

  11:20-12:05  Mrs. Allmayer's 3rd Grade

  1:05-1:50      Mrs. Gruenewald's 2nd Grade

  1:50-2:35      Ms. Medellin's 4th Grade

   

  Wednesday

  10:00-11:00  Third Grade Reading Interventions

  11:20-12:05  Mrs. Ringler's 4th Grade

  1:05-1:50      Mrs. Benson's 2nd Grade

  1:50-2:35      Miss Haapala's Kindergarten

   

  Thursday

  9:05-9:50      Mrs. Trantham's 3rd Grade

  10:00-11:00  Third Grade Reading Interventions

  11:20-12:05  Mrs. Hurula's 1st Grade

  1:05-1:50      Mrs. McGuigan's Kindergarten

  2:35-3:20      Mrs. Kamin's 1st Grade

   

  Friday

  9:05-9:50      Mrs. Duff's 3rd Grade

  10:00-11:00  Third Grade Reading Interventions

  11:20-12:05   Ms. Adams' 2nd Grade

  1:05-1:50      Mrs. Edwards' 3rd Grade

  1:50-2:35      Mrs. Stromberg's Kindergarten

  2:35-3:20      Mrs. Hochkins' 1st Grade